ایران – جنوب‌شرق

سنجنده مودیس بر روی دو ماهواره Terra و Aqua که توسط ناسا به فضا پرتاب شده‌اند نصب شده و آعاز برداشت داده‌ها را از حدود 20 سال پیش آغاز نموده است. این سنجنده دارای محصولات مختلفی از نظر زمانی بوده و به لحاظ قدرت تفکیک مکانی نیز دارای رزولوشن 250، 500 و 1000 متر است.

محصول BRDF/Albedo از سنجنده مودیس (MODIS) داده‌های مربوط به بازتاب‌های‌ سطحی با باندها و تاریخ‌های مختلف و تصحیح شده نسبت به اثرات جوی را ترکیب می‌نماید تا برازشی برای تابع توزیع بازتاب دوطرفه (BRDF) در 7 باند طیفی با قدرت تفکیک 1 کیلومتر و دوره زمانی 16 روز ارائه کند. با استفاده از خاصیت بازتابی سطح زمین، تلفیق‌های زاویه‌ای صورت می‌گیرد تا ضریب انکسار نور سطح زمین برای هر باند طیفی و سه باند پهن پوشش‌دهنده طیف‌های خورشیدی بدست آید. از آنجایی که این اندازه‌گیری‌های ضریب انکسار به طور خالص ویژگی‌های سطح زمین بوده و وابستگی به وضعیت جوی ندارند لذا می‌توانند با هر مشخصات جوی به عنوان ورودی مدل‌های اقلیمی مورد استفاده قرار گیرند.

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو