تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رستری از نوع داده‌های مبتنی بر پیکسل هستند که در نمایش سطوح پیوسته از کارآمدی مناسبی برخوردارند. در یک رستر، اطلاعات در یک ساختار شبکه‌ای ذخیره می‌شوند. در این ساختار هر واحد اطلاعات یا پیکسل، دارای اندازه و شکل یکسان اما دارای مقادیر متفاوت هستند. هر کادر از پیکسل‌ها با ابعاد 256 در 256 پیکسل به عنوان یک تایل شناخته می‌شود. با قرار گرفتن این تایل‌ها در کنار یکدیگر، تصاویر و داده‌های رستری بزرگتر ساخته می‌شوند. با انجام بزرگنمایی بر روی تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای، این پیکسل‌ها نمایان خواهند شد.

مفهوم دیگری که در مورد تصاویر ماهواره‌ای مطرح می‌شود، سطح بزرگنمایی (Zoom Level) است. با افزایش سطح بزرگنمایی، ابعاد زمینی هر پیکسل کوچک‌تر می‌گردد. به عنوان مثال اگر در سطح بزرگنمایی 1، منطقه‌ای در یک پیکسل نمایش داده شود در سطح بزرگنمایی 2، همان منطقه در 4 پیکسل نمایش داده خواهد شد و در سطح بزرگنمایی 3، همان منطقه دربرگیرنده 16 پیکسل خواهد بود و به همین ترتیب سطوح بزرگنمایی بیشتر، با توان دوم تعداد پیکسل‌ها در ارتباط است. بنابراین اگر در سطح صفر، کل دنیا در 256 پیکسل نمایش داده شود در سطح 1، کل دنیا در 4 تایل با ابعاد 256 در 256 پیکسل نمایش داده خواهد شد. برای سطوح بزرگنمایی بالاتر، تعداد پیکسل‌ها از رابطه 256·2zoomlevel بدست می‌آید. سطح بزرگنمایی داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای معمولاً در بازه بین 1 تا 24 قرار دارد.

جدول زیر رابطۀ بین سطوح بزرگنمایی، تعداد تایل‌های مورد نیاز برای نمایش کل دنیا، ابعاد زمینی تایل به درجه، ابعاد زمینی هر پیکسل به متر و مقیاس نمایش را برای هر سطح بزرگنمایی نمایش می‌دهد. همانطور که در این جدول دیده می‌شود با افزایش سطح بزرگنمایی، ابعاد زمینی هر پیکسل کوچک‌تر می‌شود. به عنوان مثال، در سطح بزرگنمایی 10 هر پیکسل معادل 153 متر و در سطح بزرگنمایی 20، هر پیکسل معادل 15 سانتیمتر بر روی زمین است.

سطح بزرگنمایی

تعداد تایل‌ها

عرض تایل (درجه)

اندازۀ زمینی پیکسل (متر)

مقیاس نمایش

نمونه عارضۀ قابل مشاهده

0

1

360

156،412

1:500,000,000

کل دنیا

1

4

180

78،206

1:250,000,000

 

2

16

90

39،103

1:150,000,000

قاره‌ها

3

64

45

19،551

1:70,000,000

کشورهای بزرگ

4

256

22/5

9،776

1:35,000,000

 

5

1،024

11/25

4،888

1:15,000,000

کشورهای بزرگ آفریقایی

6

4،096

5/625

2،444

1:10,000,000

کشورهای بزرگ اروپایی

7

16،384

2/813

1،222

1:4,000,000

کشورهای کوچک، ایالت‌های آمریکا

8

65،536

1/406

611

1:2,000,000

 

9

262،144

0/703

305/5

1:1,000,000

مناطق بزرگ شهری

10

1،048،576

0/352

152/7

1:500,000

مناطق شهری

11

4،194،304

0/176

76/4

1:250,000

شهرها

12

16،777،216

0/088

38/2

1:150,000

شهرهای کوچک، حومه شهرها

13

67،108،864

0/044

19/1

1:70,000

روستاها

14

268،435،456

0/022

9/55

1:35000

 

15

1/07 میلیارد

0/011

4/77

1:15000

جاده‌های کوچک

16

4/29 میلیارد

0/005

2/39

1:8000

خیابان

17

17/18 میلیارد

0/003

1/19

1:4000

بلوک‌های ساختمانی، پارک‌ها

18

68/72 میلیارد

0/001

0/596

1:2000

ساختمان‌ها

19

274/88 میلیارد

0/0005

0/298

1:1000

کوچه‌ها و خیابان‌های محلی و تقاطع‌ها

20

بیش از 1000 میلیارد

0/00002

0/149

1:500

مرز عوارض (ساختمان، گذرها، …)

برای انتخاب سطح بزرگنمایی مناسب برای دانلود لازم است توجه داشته باشید هدف شما، مشاهدۀ کدام عارضۀ خاص بر روی زمین است وسپس براساس آن و اطلاعات ستون‌های چهارم و ششم جدول فوق نسبت به انتخاب بزرگنمایی مناسب اقدام نمایید.

بستن منو