TripleSAT مجموعه‌ای از سه ماهواره تصویربرداری یکسان است که قادر هستند تا از یک منطقه هر روز تصویربرداری نمایند. قدرت تفکیک تصاویر اخذشده توسط این مجموعه برابر 80 سانتی‌متر برای تصاویر پانکروماتیک و 3/2 متر برای تصاویر چندطیفی است. این مجموعه در تاریخ 10 ژوئیه 2015 از مرکز فضایی Dhawan در هند با موفقیت به فضا پرتاب شد. در ادامه، مشخصات فنی این مجموعه به همراه یک تصویر نمونه که از شهر دبی اخذ شده است نمایش داده شده است.

 
بستن منو