نسل بعدی ماهواره تصویربرداری تجاری شرکت دیجیتال‌گلوب، WorldView-1 نامیده می‌شود که جایگزین QuickBird-2 شده است. در اکتبر سال 2003 میلادی، شرکت دیجیتال‌گلوب قراردادی را جهت تأمین تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا از طریق نسل بعدی ماهواره‌های تصویربرداری تجاری با آژانس اطلاعات مکانی ملی (NGA) آمریکا منعقد کرد. NGA نیازمند تصاویری با قدرت تفکیک مکانی 0/5 متر برای پانکروماتیک و 2 متر برای چندطیفی بود. این سنجنده در تاریخ 18 سپتامبر 2007 در مدار قرار گرفت و عملیاتی شد. این مدار، خورشیدآهنگ بوده و در ارتفاع 496 کیلومتر از زمین با زاویه انحراف 97/2 درجه قرار دارد. مشخصات فنی این سنجنده در جدول زیر آورده شده است. همچنین یک نمونه از تصاویر اخذشده توسط سنجنده WorldView-1 که مربوط به میدان آزادی است در ادامه نمایش داده شده است.

بستن منو