این سنجنده در ادامه مأموریت نسل بعدی تصویربرداری تجاری شرکت دیجیتال‌گلوب به مجموعه سنجنده‌های قبلی این شرکت اضافه شده است. دقت تصاویر پانکروماتیک آن 31 سانتی‌متر و دقت تصاویر چندطیفی آن برابر 1/24 متر است. دوره بازدید مجدد این سنجنده کمتر از یک روز بوده و قادر به تصویربرداری از 680000 کیلومتر مربع در روز می‌باشد. مدار این سنجنده خورشیدآهنگ بوده و دارای ارتفاع 617 کیلومتر از سطح زمین است. زاویه انحراف این مدار نیز برابر 98 درجه است. جدول زیر مشخصات فنی این سنجنده را نشان می‌دهد. در ادامه، نمونه‌ای از تصویر اخذشده توسط این سنجنده در سال 2016 که مربوط به استادیوم ماراکانای برزیل است  آورده شده است.

بستن منو